User Defaults

String array

Save array
let array = ["horse", "cow", "camel", "sheep", "goat"]

let defaults = UserDefaults.standard
defaults.set(array, forKey: "SavedStringArray")

Collection Type

Swift içerisinde Array, Set ve Dictionary olmak üzere 3 temel collection type mevcuttur. Array içerisinde tekrarlı veri saklayabilen düzenli bir yapıdır. Set ise farklı olarak hem düzensizdir hemde varolan bir nesne tekrar eklenemez. Dictionary ise key-value ilişkisi şeklinde veri saklayabilen bir yapıdır. Yapısal olarak Objective-C’deki NSArray, NSSet ve NSDictionary ile aynı yapıdadır.

Swift Hakkında


Swift, C ve Objective-C yazılım dilleri tabanlı oluşturulmuş bir yazılım dilidir. Uygulama geliştiriciler, uygulama geliştirirken Cocoa ve Cocoa Touch uygulama katmanlarından faydalanırlar.