Closures - Kapatmalar - 4


Bir fonksiyon ya da metot () -> T türünden bir fonksiyon parametresine sahipse onu hiç küme parantezleri olmadan çağırabiliriz. Bunun için parametre değişkeninin @autoclosure özniteliği ile niteliklendirilmesi gerekir.
Örneğin:
func foo(@autoclosure f: () -> Int){
print(f())
}
foo(10 + 20) // geçerli

Closures - Kapatmalar - 3


Bir closure dıştaki bloğun değişkenlerini kullanabilir. Closure’lar bu bakımdan iç içe fonksiyonlara benzetilebilir.
Örneğin:
var x = 10
func foo(){
let i = 20
let f: () -> Int = {() -> Int in return i * x } // let f = { i * x }
print(f())
}
foo() // 200

Closures - Kapatmalar - 2


Closure, bir fonksiyonun ya da metodun bir ifade içerisinde bildirilip kullanılması anlamına gelir.
Closure’lar fonksiyon türlerindendir. Bir closure bildirimi sanki fonksiyonu bildirip onun adresini kullanmak gibidir.

Örneğin:
var f: (Int) -> Int
f = {(a: Int) -> Int in return a * a}
işlemi  bazı ayrıntılar dışında aşağıdaki ile eşdeğerdir:
var f: (Int) -> Int
func foo(a: Int) -> Int{
return a * a
}
f = foo

Closures - Kapatmalar


Closures - Kapatmalar

// C - Objective-c Blocks, Diğer dillerdeki lampda
//Fonksiyonlara benzer
Global ve iç içe kullanılmış fonksiyonlar aslında kapatmaların özel halleridir. Global fonksiyonlar adı olan fakat değer almayan kapatmalardır. İç içe (nested) fonksiyonlar ise ismi olan ve değer kullanan kapatmalardır.

Operatör Fonksiyonları


Operatör Fonksiyonları

Operatör fonksiyonları (Operator Overloading) diye bilinen bu mekanizmalar, mevcut operatörlerin davranışlarının değiştirilebilmesini sağlar. Bu sayede temel türlere ilişkin olmayan yani programcı tarafından sınıf veya yapılar bildirilerek üretilen özgü türlere ilişkin değişken veya sabitler toplama, çıkartma gibi işlemlere sokulabilir.
Swift’te operatör fonksiyonlarının yazılması ile ilgili kurallar:
  • Operatöre ait sembolün, fonksiyonun ismi olması gerekir.
  • Operatör fonksiyonları global olmalıdır. Yani bir sınıfın veya yapının üyesi olamazlar.
  • Fonksiyonun parametrik yapısı, söz konusu operatörün operand sayısı ile uyumlu olmalıdır.

iPhone Wifi ile Xcode Bağlantısı Kurma (Run, Debug, Install)

Wifi Bağlantısı ile  Xcode - Run/Debug/Install

Xcode 9'a kadar uygulamamızı cihazımızda çalıştırmak ve debug işlemini yapmak için kablo ile bağlantı kurmamız gerekmekteydi. Xcode 9 ve sonrasında kablosuz build yapabilmekteyiz. Bunun için şartlar;

Belirtilen aralıkta değer kontrolüSwift'te Bir aralığın bir değer içerip içermediğini kontrol etmenin 4 yolu

Swift çok güçlü bir programlama dilidir ve dilin doğuşundan beri geliştiricinin hayatını çok kolaylaştırmaktadır. Bu konuda, bir değerin bir aralıkta olup olmadığını kontrol etmenin 4 farklı yolunu göstereceğim.
Bir değere sahip olduğumuzu varsayalım = 10 ve 4 ile 20 arasında olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz.